kakayoyo
0
Comments
Beauty, Flowers & Decor, ivory, gold, Headbands, Vintage, Flower, Wedding, Hair, Lace, Headband
1375044481_small_thumb_5f88344cb34981381455e56901c14e41 1375075451_small_thumb_de3de8fcf23cdc600decfc69c1ed704a 1375075453_small_thumb_9c998a2646df852c8e489b0a11b69787 1375075431_small_thumb_f005705027a702e3f7a1075f5b182d82 1375075429_small_thumb_9e04833cc9a6d17d04ddcdd047723b53 1375081579_small_thumb_5e75de5611c95e697db2b9e3b3c13162 1375082835_small_thumb_a08f6a8dec914cb05413b8d453a1f6da 1375082862_small_thumb_1de1a12ac49e8f1eb0cf4add8d288a1f 1375082876_small_thumb_6f16e6c0a4688759bf1cb523d226192b 1375082837_small_thumb_46af868258046c18810fd1cda2d0c6b1 1375082857_small_thumb_aef017f09f930f417b90245515e484e0 1375082852_small_thumb_49d32d1a1a996efcfb801e2048743de8 1375082850_small_thumb_3bb91511476397b6f33d4a58767672d0 1375082820_small_thumb_28f4d8855b7d68e4d71b270c60a16fb7 1375082829_small_thumb_b1614146fd16bc78818667a3b851c00c 1375082860_small_thumb_172316898a24f89c948b9ea8dba2200c 1375082828_small_thumb_9d24a26bb1a04d74b656751804c3efc2 1375086838_small_thumb_56bcb6a525dbe86aa217776850f6e9fe 1375086866_small_thumb_d3210f4e34ac269499bc1a79f557e190 1375086844_small_thumb_87bda05027c18bf0d03f238a9e19b653 1375088226_small_thumb_892f97b60673b113beaffbf236261ac3 1375088206_small_thumb_52a634e62e9c98fee27e1e458f0e3544 1375089244_small_thumb_4b00faa373f7a3365ef56067b018018a 1375089658_small_thumb_3de682077fb6bdf1ee386b6646fbea21 1375090239_small_thumb_85dcbad98a195a48be4063bf4bdb4fcc 1375090229_small_thumb_3b5db42561faa3424b3c2ba0a4e466b7 1375090228_small_thumb_50795b158f28a4b11f0d78784ee1d3ca 1375132091_small_thumb_c77f3384e4bb41761725ab292f3ac911 1375132101_small_thumb_831f169466fe2b90d29fe22f93dce8bf 1375132087_small_thumb_68251771e2f089097c66115d0a584bc4 1375144199_small_thumb_f07fa36a3845772efba6b9b03b1627d5 1375144203_small_thumb_471aa7f8c297a9ee9cfbbcb6ef62fa76 1375012232_small_thumb_972f1abc1a464cf16ba102b05a88f13e 1375013012_small_thumb_e72c883dc1b7efb808b9383622323b96 1375041823_small_thumb_c79d05c5d22a628799f04b8084133073 1375026762_small_thumb_f95c635e6c9f185e10f650bc4d6048c8 1375044031_small_thumb_e9b10600fb458832ec39805b1e2ac35f 1375043582_small_thumb_8763fab6e073db4e4ff8855c00044a60 1375012233_small_thumb_19ce823b49c59dc888fa9aa92e5637be 1375012215_small_thumb_ab453ec2f1bdaba3eab46f7859886e4a 1375048683_small_thumb_3c69c0798bc7bf0e5e43e317ad271969 1375012874_small_thumb_39c7da3a6ec951e040728c707fe78ef5 1375012573_small_thumb_57b4e61795ee63db10fcc4fff5c40bb6 1375028315_small_thumb_9e34186065572dbf7c69b3edd3d462a6 1375018841_small_thumb_62caa3eb352139f196946a2ea3a21a75 1375015501_small_thumb_a626748a2774d898a330b4f8edb79f62 1375041636_small_thumb_407de90a73f5baaae4d19aaa81277378 1375021562_small_thumb_ae0a8895a2ef9edf15742a8ea29486a7 1375014310_small_thumb_de0b52200e7525437359045f6b989b4f 1375013040_small_thumb_3e56d963d58c3bae165dc1c30d72306b 1375043728_small_thumb_402a1292bc2404ca345cb084458b5021 1375155704_small_thumb_cf2b5174986c8a0569df29fd2d95ae02 1375045031_small_thumb_87020944791dd94b53cc52345f6fd2c2 1375048407_small_thumb_fa73cb8879896d272bc3e283e6656dd1 1375049235_small_thumb_4b257564398db3db11657b8f5fb58676 1375049181_small_thumb_6c457ca87b5056a9c24e54033c1c67dd 1375045029_small_thumb_604c4a14c6a8fb60d25d16b8099404e8 1375013911_small_thumb_fd24d3b70d3f8bd1f11c50b93b1f2ea2 1375015494_small_thumb_2a1ba9946c8d30f5cd802c3bdff70be2 1375058332_small_thumb_b0289daea62bb04899a839e130961b92 1375058374_small_thumb_ac15eaf9964e2c15914d0b0c063cfc15 1375058336_small_thumb_9702cb38eb272bc12493ee10c8c302ec 1375058384_small_thumb_e92b6093384fff2c545a6bcbf10d1680 1375058421_small_thumb_66f8d8f4a3ede3aa0f695030dce1f90b 1375058822_small_thumb_672b5bd7fb902ae662e994aaf7ec2fde 1375058066_small_thumb_124bc4b212790c97ac8176e928c235cd 1375014986_small_thumb_f89ac2215b76ec413d81f0542bf10ebf 1375014311_small_thumb_125d1d21afacadde1208546905f78893 1375029235_small_thumb_c8b2ce6a6b5f29b410b1ba0e320f8f53 1375017150_small_thumb_21a2fc6790d03d97eebc5c28041b3f9a 1375028740_small_thumb_7ab73ee3cdcd98b374f6b8e4a5aa8acc 1375041683_small_thumb_e33aaa2e2ec05c3988966480ea83e48a 1375022832_small_thumb_be4d5e5db58ee3cea92dc932b0688b98 1375026483_small_thumb_755d662bb734d41872ce53dfc36da607 1375043502_small_thumb_b4c2332b1302f8453d0f9f5b72baac61 1375017565_small_thumb_ce688d8105e0a9d71a63a2cba73f1c00 1375034964_small_thumb_0f4c1c77333fc218f051dc08c6e45f90 1375061886_small_thumb_a6e16300a4079cf41383fa87dcf743bd 1375041623_small_thumb_2aa2979260c423a3266203546e16c0bd 1375028711_small_thumb_b7f0642723bdcfeffd72d8898e96518c 1375028713_small_thumb_1cc72d047c2bd5210afb816a989312d9 1375028712_small_thumb_6075c14f6f74e610a93e787bc33dde22 1375028711_small_thumb_a59d629b79cbd3d9cf4e372e573e7ef2 1375028709_small_thumb_940a42ff6cf54b0ec7c6e91b473ad284 1375028710_small_thumb_8cc714ee5c6dd1aecb249ca0a47c9884 1375028711_small_thumb_caa63552f528eb10ea3b39eb2c3109d9 1375028708_small_thumb_e26fdadac34c57f0ae14578b6330d437 1375028712_small_thumb_0f56253ca016f5ebfc95c21f9f469fc6 1375028710_small_thumb_c7d63ba6d97f5056d1882a4c3b64566b 1375028711_small_thumb_d721b57447b10953927259f5e55456e9 1375017239_small_thumb_89b9096f1a77eb68dc9af7057cc52974 1375017328_small_thumb_03b78f715e463ee4ee42d74baa0bb81f 1375066064_small_thumb_e8b9783ecaa64fa02b33dd70ccd72026 1375012241_small_thumb_fc4a1d35ec2c083a344003fca6559b24 1375012210_small_thumb_eb61db75b777850cc4479ba589a4f9df 1375012264_small_thumb_18d165fda0cca8a78842f10da05bdd0d 1375041908_small_thumb_b02f2bad6209d57273e1670db2a96bc6 1375019135_small_thumb_71660613a87d5cee9a09e8c2f6c29e27 1375034974_small_thumb_275a4bc0af5cd5d24ce7a3e69189331e
0
Last Updated: April 16, 2010 at 9:00 am
Vintage lace flower headband, ivory/gold From Etsy store: www.kakayoyo.etsy.com
0
Comments
Log in or Sign up to post a comment
1375028712_small_thumb_0f56253ca016f5ebfc95c21f9f469fc6 1375082835_small_thumb_a08f6a8dec914cb05413b8d453a1f6da 1375082857_small_thumb_aef017f09f930f417b90245515e484e0 1375028711_small_thumb_b7f0642723bdcfeffd72d8898e96518c 1375017150_small_thumb_21a2fc6790d03d97eebc5c28041b3f9a 1375012264_small_thumb_18d165fda0cca8a78842f10da05bdd0d
Chat About It